Całkowity proces wytwarzania produktu składa się z wielu procesów, w którym niezwykle istotny jest etap inżynierii wymagań. Jest on ściśle związany z analizą biznesową i jej produktami, gdyż to właśnie analiza biznesowa jest zwykle punktem wyjścia do dalszych działań realizowanych w ramach inżynierii wymagań.

Analiza biznesowa umożliwia określenie potrzeb i możliwości biznesowych danej organizacji. Definiuje problem biznesowy, a cele i potrzeby biznesowe określone podczas analizy biznesowej przekształcane są w wymagania dotyczące konkretnego rozwiązania. Głównym produktem inżynierii wymagań jest natomiast projekt biznesowy przekształcony w projekt techniczny i procesie implementacji, testowania i wdrażania – dostarczony do klienta.

Ale przecież życie produktu nie kończy się z dniem jego wdrożenia. Biznes cały czas się zmienia, mogą pojawić się nowe potrzeby biznesowe lub/i zmienić się te istniejące. W związku z tym, proces analizy biznesowej a w jej następstwie – inżynierii wymagań trwa przez cały czas życia danego rozwiązania.