Właściciel Produktu (ang. Product Owner) jest drugą specyficzną i charakterystyczną dla SCRUM rolą projektową. Z uwagi na zakres swoich odpowiedzialności, nie jest tożsamy z rolą Product Managera czy kierownika projektu.

Właściciel Produktu jest członkiem Zespołu Scrumowego. Każdy Zespół Deweloperski ma jednego Właściciela Produktu. Jedna osoba może być Właścicielem Produktu dla więcej niż jednego Zespołu Scrumowego, jednak liczba tych Zespołów nie powinna być zbyt duża.

Do głównych zadań Właściciela Produktu należą:

  • zarządzanie kosztami (ekonomią) projektu,
  • planowanie rozwoju projektu oraz
  • zarządzanie Backlog Produktu.

Przez zarządzanie kosztami projektu rozumie się działania mające na celu zachowanie rentowności projektu poprzez właściwą ocenę potrzeb rynku, bieżące analizowanie Backlog Produktu pod względem priorytetów uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne, odpowiednie planowanie wydań itd.

Planowanie rozwoju projektu – Właściciel Produktu ma bezpośredni wpływ na planowanie projektu, jego miejsce w portfelu, planowanie wydań oraz ustalanie, kiedy należy rozpocząć i zakończyć prace deweloperskie nad poszczególnymi Elementami. Dzięki temu może on z dużą dokładnością kontrolować Backlog Produktu i właściwie zarządzać priorytetami jego Elementów.

Zarządzanie Backlog Produktu poprzez zapewnienie, że jest on wystarczająco szczegółowy, ciągle tworzony, uporządkowany pod względem priorytetów. Istotne jest to, by każdy opisany Element Backlogu posiadał jasne i czytelne dla Zespołu Deweloperskiego Kryteria Akceptacyjne.

Aby właściwie realizować spoczywające na nim zadania, Właściciel Produktu powinien posiadać szereg specyficznych cech i umiejętności.

Właściciel Produktu musi posiadać wizję produktu i wiedzę z zakresu biznesu i przedmiotu projektu. Tylko dobra znajomość dziedziny umożliwia świadome budowanie wymagań, a później ustalenie priorytetów między różnymi elementami Backlog Produktu.

Powinien być też zawsze gotów do adaptacji w obliczu zmian zarówno biznesowych, jak i technologicznych. Cechować się powinien umiejętności interpersonalnymi na wysokim poziomie. Prowadzenie rozmów z interesariuszami oraz technicznym Zespołem Deweloperskim wymaga od niego umiejętności negocjowania, asertywności i mediacji. W prowadzonych winien posługiwać się terminologią dostosowaną do słuchaczy, a informacje powinien przekazywać w sposób prosty, jasny i łatwy do zrozumienia.

Właściciel Produktu musi posiadać właściwe umocowanie w firmie tak, by był uprawniony do podejmowania wiążących decyzji w zakresie rozwoju produktu. Osoba pełniąca tą rolę powinna też posiadać umiejętność i chęć podejmowania nawet trudnych decyzji pod presją czasu i silnym naciskiem, czyli powinien być zdecydowany w swoich działaniach i decyzjach. Często występującym problem przy obsadzeniu Właściciela Produktu jest mianowanie do pełnienia tej roli pracownika doskonale znającego domenę biznesową i cechującego się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, ale niewystarczająco uprawnionego do podejmowania decyzji. W takiej sytuacji trudno mówićo prawdziwym Właścicielu Produktu, zamiast tego stosuje się akronim po.PO, czyli „pełniący obowiązki Product Owner’a”. Działania Właściciela Produktu, jego wybory i decyzje mają bezpośrednie przełożenie na pracę Zespołu oraz kierunek i prędkość rozwoju produktu, więc niedopuszczalne jest wycofywanie się z podjętych ustaleń bez naprawdę uzasadnionych ekonomicznie przyczyn. Częste zmiany kierunku rozwoju mają też negatywny wpływ na pracę Zespołu Scrumowego i osiągane Przyrosty.

Właściciel Projektu jest członkiem Zespołu Scrumowego, jest więc współodpowiedzialny za rozwój tworzonego produktu i osiągane efekty. Nie jest biernym obserwatorem ani managerem, oczekującym jedynie raportów dotyczących wyniku pracy. Bez jego odpowiedzialnego zaangażowania prace Zespołu Deweloperskiego mogą być narażone na porażkę. Niezmiernie istotną kwestią w przypadku Właściciela Produktu jest budowanie i pilnowanie spójności wizji produktu. W przypadku braku jednej, wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za wizję i kierunek rozwoju projektu, może dojść do sytuacji, w której każda osoba zaangażowana w realizację produktu ma inny pomysł na jego ostateczny kształt. W przypadku, gdy wymagania do jednego produktu przekazywane są przez wiele różnych osób, nikt nie czuje się ostatecznie odpowiedzialny za ich spójność i właściwy kierunek całego projektu. W tej sytuacji konieczne jest wyznaczenie tak zwanych Liniowych Właścicieli Produktu oraz mianowanie jednego Głównego Właściciela Produktu, odpowiedzialnego za ostateczny wygląd Backlog Produktu.

Literatura:

  • Pichler R., Zarządzanie projektami ze Scrumem, Helion, Gliwice 2014,
  • Rubin K., SCRUM, praktyczny przewodnik po (..) metodyce Agile, Helion, Gliwice 2014
  • Schwaber K., Sutherland J., Scrum Guide, 2013,
  • Chrapko M., SCRUM o zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2013,
Właściciel Produktu [SCRUM]
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *